Naša misija: Novosti XXVII. REDOVITA GLAVNA SKUPŠTINA AGROMEĐIMURJE d.d. 2018.

12.06.2018

XXVII. REDOVITA GLAVNA SKUPŠTINA AGROMEĐIMURJE d.d. 2018.

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. Statuta trgovačkog društva AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec, Čakovec, Ruđera Boškovića 10 Uprava Društva saziva


 

XXVII. REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. Statuta trgovačkog društva AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec, Čakovec, Ruđera Boškovića 10 Uprava Društva saziva


 

XXVII. REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU


 

Trgovačkog društva AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec, Čakovec, Ruđera Boškovića 10 (u daljnjem tekstu: Društvo) koja će se održati dana 20. srpnja 2018. godine u 12,00 sati u sjedištu Društva.


 

Za XXVII. Redovitu glavnu skupštinu Društva, Uprava predlaže slijedeći:


 

Dnevni red:

Otvaranje Glavne skupštine Društva, verifikacija nazočnih i zastupanih dioničara, odnosno njihovih opunomoćenika,

Predočenje Godišnjih financijskih izvješća Društva za 2017. godinu (nekonsolidirana i konsolidirana) nakon što su ih sukladno članku 300.a. do 300.d. Zakona o trgovačkim društvima utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva te Izvješća Uprave o stanju Društva za poslovnu 2017. godinu,

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u poslovnoj 2017. godini,

Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za poslovnu 2017. godinu za trgovačko društvo Agromeđimurje d.d. Čakovec,

Donošenje Odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2017. godinu za Agromeđimurje grupa Čakovec,

Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) članovima Uprave za vođenje poslova Društva u poslovnoj 2017. godini,

Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Društva za poslovnu 2017. godinu,

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva,

Donošenje Odluke o izboru četiri člana Nadzornog odbora,

Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2018. godinu.


 

Prijedlozi odluka:

Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod t .4, 5., 6. 7. i 8., a Nadzorni odbor Društva samostalno predlaže donošenje odluka pod t. 9. i 10 .

O točkama pod rednim brojem 1., 2. i 3. dnevnog reda se ne glasa već se iste primaju na znanje.


 

Ad. 4.

Prihvaća se Odluka da se dobit u poslovanju Društva za 2017. godinu za trgovačko društvo Agromeđimurje d.d. Čakovec u iznosu od 1.859.614,66 kn rasporedi u zadržanu dobit.


 

Ad. 5.

Prihvaća se Odluka da se gubitak u poslovanju Društva za 2017. godinu za Agromeđimurje grupa Čakovec u iznosu od 75.847,00 kn pokrije iz zadržane dobiti.


 

Ad. 6.

Daje se razrješnica (odobrenje za rad) članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u 2017. godini.


 

Ad. 7.

Daje se razrješnica (odobrenje za rad) članovima Nadzornog odbora Društva za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Društva za poslovnu 2017. godinu.


 

Ad. 8.

Prihvaća se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva.

Članak 1.

Članak 31. Statuta Društva mijenja se i glasi:

"Upravu Društva imenuje Nadzorni odbor.

Odluku o imenovanju Uprave Nadzorni odbor donosi većinom glasova.

Nadzorni odbor može svojom odlukom u svako doba opozvati Upravu.

Uprava Društva sastoji se od najmanje 1 člana, a najviše 3 člana.

Ako Upravu čini više članova jedan se imenuje predsjednikom uprave, a ostali članovima uprave.

Predsjednik i članovi Uprave imenuju se na vrijeme od 5 godina i nakon isteka mandata mogu biti ponovno imenovani neograničeni broj puta".

Članak 2.

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

Članak 4.

Ovlašćuje se Uprava Društva izraditi pročišćeni tekst Statuta.


 

Ad. 9.

a) Utvrđuje se da s danom 29. kolovoza 2018. godine prestaje mandat u Nadzornom odboru slijedećim članovima:

- Darku Kolareku, OIB 99844538517 iz Koprivnice,Vinodolska 93,

- Tihomiru Peraiću, OIB 70223909736 iz Zagreba, Dobri Dol 49,

- Iliji Nediću, OIB: 33055721788, Osijek, Matije Antuna Reljkovića 7,

- Nikoli Vujačiću, OIB: 96523492386, Srbija, Novi Sad, Vardarska 1c,

- Mariju Sercu, OIB: 15414440858 iz Donjeg Hrašćana 77.


 


 


 


 

b) za članove Nadzornog odbora biraju se slijedeći kandidati: ,

- Darko Kolarek, OIB 99844538517 iz Koprivnice, Vinodolska 93,

- Tihomir Peraić, OIB 70223909736 iz Zagreba, Dobri Dol 49,

- Ilija Nedić, OIB: 33055721788, Osijek, Matije Antuna Reljkovića 7,

- Nikola Vujačić, OIB: 96523492386, Srbija, Novi Sad, Vardarska 1c.


 

c) Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od 4 godine, a mandat im počinje teći 30. kolovoza 2018. godine.

Ad. 10.

Prihvaća se Odluka da se za obavljanje poslova revizije Društva za poslovnu 2018. godinu imenuje tvrtka RMS Croatia d.o.o. Koprivnica, J. Vargovića 2.


 

Poziv dioničarima Društva

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja i pravo glasovanja na Glavnoj skupštini imaju svi dioničari čije dionice vodi Središnje klirinško depozitarno društvo i koji prijave svoju nakanu sudjelovanja na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije njezina održavanja.

Pisane prijave za Glavnu skupštinu prima Verifikacijska komisija Društva, na adresi Čakovec, Ruđera Boškovića 10, počevši od prvog idućeg radnog dana nakon objave ovog oglasa.

Dioničari mogu prisustvovati sjednici Glavne skupštine osobno ili putem opunomoćenika. Dioničara može zastupati opunomoćenik na temelju pisane punomoći, s tim što je opunomoćenik dužan dostaviti pisanu punomoć u roku predviđenom za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Pravnu osobu koja je dioničar Društva može na Glavnoj skupštini zastupati zakonski zastupnik ili osoba koju ovlasti Uprava Društva. Uz punomoć opunomoćenik mora priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdatnika punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvadak iz sudskog registra).

Dioničar, zastupnik, odnosno opunomoćenik dioničara, koji se nije prijavio u roku predviđenom za prijavu neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Sukladno čl. 69. Statuta Društva dioničar može u roku od 7 dana od objave sazivanja Glavne skupštine poslati Društvu obrazloženi prijedlog i priopćenje da na Glavnoj skupštini želi protusloviti nekom prijedlogu Uprave ili Nadzornog odbora i za to pridobiti druge dioničare.

Uprava je dužna u roku od 12 dana takve prijedloge priopćiti dioničarima uz obrazloženje i stavove Uprave.

Protuprijedlog i obrazloženje ne moraju se priopćiti ako se odnose na razloge iz članka 282. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Na Glavnoj skupštini dioničari ne mogu davati prijedloge na predložene odluke, već mogu samo raspravljati.

Materijali koji služe kao podloga za raspravu i odlučivanje na Glavnoj skupštini bit će dostupni dioničarima, zastupnicima ili opunomoćenicima na uvid radnim danom od 11,00 do 14,00 sati u sjedištu Društva i to od dana objavljivanja ovog oglasa do održavanja Glavne skupštine.


 

AGROMEĐIMURJE d.d.
Čakovec