Naša misija: Novosti XXVI REDOVITA GLAVNA SKUPŠTINA AGROMEĐIMURJE 2017.

07.07.2017

XXVI REDOVITA GLAVNA SKUPŠTINA AGROMEĐIMURJE 2017.

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. Statuta trgovačkog društva AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva XXVI. REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. Statuta trgovačkog društva AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva

 

XXVI. REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

 

Trgovačkog društva AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec, Čakovec, Ruđera Boškovića 10 koja će se održati            dana 21. kolovoza 2017. godine u 12,00 sati u sjedištu Društva.

 

Za XXVI. Redovitu glavnu skupštinu Društva Uprava predlaže slijedeći:

Dnevni red:

Otvaranje Glavne skupštine Društva, verifikacija nazočnih i zastupanih dioničara, odnosno njihovih opunomoćenika,

Predočenje Godišnjih financijskih izvješća Društva za 2016. godinu nakon što su ih sukladno članku 300.a. do 300.d. Zakona o trgovačkim društvima utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva te Izvješća Uprave o stanju Društva za poslovnu 2016. godinu,

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u poslovnoj 2016. godini,

Donošenje Odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2016. godinu,

Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) članovima Uprave za vođenje poslova Društva u poslovnoj 2016. godini,

Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Društva za poslovnu 2016. godinu,

Donošenje Odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora,

Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2017. godinu,

Donošenje Odluke o opozivu jednog člana Nadzornog odbora na prijedlog manjinskog dioničara Nikole Vujačića iz Novog Sada, Vardarska 1c, Srbija sukladno odredbama članka 278. stavka 2 Zakona o trgovačkim društvima,

Donošenje Odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora na prijedlog manjinskog dioničara Nikole Vujačića iz Novog Sada, Vardarska 1c, Srbija sukladno odredbama članka 278. stavka 2 Zakona o trgovačkim društvima,

 

Prijedlozi odluka:

Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod t .4, 5. i 6., a Nadzorni odbor Društva samostalno predlaže donošenje odluka pod t. 7. i 8 , dok za t. 9. i t. 10. odluke predlaže manjinski dioničar Nikola Vujačić.

O točkama pod rednim brojem 1., 2. i 3. dnevnog reda se ne glasa već se iste primaju na znanje.

 

Ad. 4.

Prihvaća se Odluka da se gubitak u poslovanju Društva za 2016. godinu u iznosu od 2.979.914,11 kn pokrije iz zadržane dobiti u cijelosti.

 

Ad. 5.

Daje se razrješnica (odobrenje za rad) članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u 2016. godini.

 

Ad. 6.

Daje se razrješnica (odobrenje za rad) članovima Nadzornog odbora Društva za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Društva za poslovnu 2016. godinu.

Ad. 7.

Prihvaća se Odluka o izboru Ilije Nedića, OIB: 33055721788, Osijek, Matije Antuna Reljkovića 7 za člana Nadzornog odbora,.

Mandat izabranom članu Nadzornog odbora počinje teći s danom donošenja ove Odluke i ističe istekom mandata člana na čije je mjesto izabran.

 

Ad. 8.  

Prihvaća se Odluka da se za obavljanje poslova revizije Društva za poslovnu 2017. godinu imenuje REVIZIJA ReMar d.o.o., Zagreb, Budmanijeva 1.

 

Ad. 9.

Prihvaća se Odluka o opozivu člana Nadzornog odbora Anđelka Ribića, OIB: 01722989491 iz Donjeg Kraljevca, Cvjetna 1.

 

Ad. 10.

Prihvaća se Odluka o izboru Nikole Vujačića, OIB: 96523492386, Srbija, Novi Sad, Vardarska 1c za člana Nadzornog odbora

Mandat izabranom članu Nadzornog odbora počinje teći s danom donošenja ove Odluke i ističe istekom mandata člana na čije je mjesto izabran.

Poziv dioničarima Društva

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja i pravo glasovanja na Glavnoj skupštini imaju svi dioničari čije dionice vodi Središnje klirinško depozitarno društvo i koji prijave svoju nakanu sudjelovanja na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije njezina održavanja.

Pisane prijave za Glavnu skupštinu prima Verifikacijska komisija Društva, na adresi Čakovec, Ruđera Boškovića 10, počevši od prvog idućeg radnog dana nakon objave ovog oglasa.

Dioničari mogu prisustvovati sjednici Glavne skupštine osobno ili putem opunomoćenika. Dioničara može zastupati opunomoćenik na temelju pisane punomoći, s tim što je opunomoćenik dužan dostaviti pisanu punomoć u roku predviđenom za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Pravnu osobu koja je dioničar Društva može na Glavnoj skupštini zastupati zakonski zastupnik ili osoba koju ovlasti Uprava Društva. Uz punomoć opunomoćenik mora priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdatnika punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvadak iz sudskog registra).

Dioničar, zastupnik, odnosno opunomoćenik dioničara, koji se nije prijavio u roku predviđenom za prijavu neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Sukladno čl. 69. Statuta Društva dioničar može u roku od 7 dana od objave sazivanja Glavne skupštine poslati Društvu obrazloženi prijedlog i priopćenje da na Glavnoj skupštini želi protusloviti nekom prijedlogu Uprave ili Nadzornog odbora i za to pridobiti druge dioničare.

Uprava je dužna u roku od 12 dana takve prijedloge priopćiti dioničarima uz obrazloženje i stavove Uprave.

Protuprijedlog i obrazloženje ne moraju se priopćiti ako se odnose na razloge iz članka 282. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Na Glavnoj skupštini dioničari ne mogu davati prijedloge na predložene odluke, već mogu samo raspravljati.

Materijali koji služe kao podloga za raspravu i odlučivanje na Glavnoj skupštini bit će dostupni dioničarima, zastupnicima ili opunomoćenicima na uvid radnim danom od 11,00 do 14,00 sati u sjedištu Društva i to od dana objavljivanja ovog oglasa do održavanja Glavne skupštine.

AGROMEĐIMURJE d.d.
Čakovec