Naša misija: Novosti XXV REDOVITA GLAVNA SKUPŠTINA AGROMEĐIMURJA 2017.

27.04.2017

XXV REDOVITA GLAVNA SKUPŠTINA AGROMEĐIMURJA 2017.


 

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. Statuta trgovačkog društva AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva


 

XXV. REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU


 

dioničkog društva AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec, Čakovec, Ruđera Boškovića 10, a koja će se održati dana 04. svibnja 2017. godine u 12,00 sati u sjedištu Društva.

Za odgođenu XXV. Redovitu glavnu skupštinu Uprava predlaže slijedeći:


 

Dnevni red:

 1. Otvaranje Glavne skupštine Društva, verifikacija nazočnih i zastupanih dioničara, odnosno njihovih opunomoćenika,

 2. Predočenje Godišnjih financijskih izvješća Društva za 2015. godinu nakon što su ih sukladno članku 300.a. do 300.d. Zakona o trgovačkim društvima utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva te Izvješća Uprave o stanju Društva za poslovnu 2015. godinu,

 3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u poslovnoj 2015. godini,

 4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2015. godinu,

 5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) članovima Uprave za vođenje poslova Društva u poslovnoj 2015. godini,

 6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Društva za poslovnu 2015. godinu,

 7. Izbor jednog člana Nadzornog odbora,

 8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva,

 9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2016. godinu,

 10. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke kojom se Upravi Društva daje suglasnost na Izvješće o vlasničkom restrukturiranju Društva,

 11. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica Društva,

 12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Upravi Društva o prodaji imovine Društva uz suglasnost Nadzornog odbora o prihvaćanju uvjeta prodaje.


 

Prijedlozi odluka:

Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod t .4, 5., 6., 8., 10, 11. i 12., a sukladno članku 280. stavak 3. ZTD-a Nadzorni odbor Društva samostalno predlaže donošenje odluka pod t. 7. i 9.

O točkama pod rednim brojem 1., 2. i 3. dnevnog reda se ne glasa već se iste primaju na znanje.


 

Ad. 4.

Prihvaća se Odluka da se gubitak u poslovanju Društva u 2015. godini u iznosu od 31.686.256,29 kn pokrije:

- iz zadržane dobiti u iznosu od 7.375.454,62 kn,

- iz kapitalnih rezervi u iznosu od 24.310.801,67 kn.


 

Ad. 5.

Daje se razrješnica (odobrenje za rad) članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u 2015. godini.


 

Ad. 6.

Daje se razrješnica (odobrenje za rad) članovima Nadzornog odbora Društva za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Društva za poslovnu 2015. godinu.


 

Ad. 7.

Za člana Nadzornog odbora predlaže se:

- Nedić Ilija iz Osijeka, Matije Antuna Reljkovića 7, OIB, 33055721788.

Mandat izabranom članu Nadzornog odbora počinje teći s danom donošenja ove Odluke i istiće istekom mandata člana na čije se mjesto bira.


 

Ad. 8.

Prihvaća se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva, kako slijedi:

Stavak 3. članka 68.. Statuta Društva mijenja se i glasi:

"Podaci i priopćenja Društva koji se po zakonu i ovim Statutom moraju javno objavljivati, objavljivat će se u glasilu koje odredi Uprava Društva ili putem sudskog registra pri Trgovačkom sudu".

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

Ovlašćuje se Uprava Društva izraditi pročišćeni tekst Statuta.

Ad. 9.

Prihvaća se Odluka da se za obavljanje poslova revizije Društva za poslovnu 2016. godinu imenuje REVIZIJA ReMar d.o.o., Zagreb, Budmanijeva 1.


 

Ad. 10.

Prihvaća se Odluka o stavljanju van snage Odluke kojom se Upravi Društva daje suglasnost na Izvješće o vlasničkom restrukturiranju Društva, a koja je prihvaćena pod t. 8. XXIV. Redovite glavne skupštine Društva održane 24. srpnja 2015. godine.


 

Ad. 11.

Prihvaća se Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica Društva, a koja je prihvaćena pod t. 11. XXIV. Redovite glavne skupštine Društva održane 24. srpnja 2015. godine,


 

Ad. 12.

Prihvaća se Odluka o davanju suglasnosti Upravi Društva o prodaji imovine Društva uz suglasnost Nadzornog odbora o prihvaćanju uvjeta prodaje.


 

Poziv dioničarima Društva

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja i pravo glasovanja na Glavnoj skupštini imaju svi dioničari čije dionice vodi Središnje klirinško depozitarno društvo i koji prijave svoju nakanu sudjelovanja na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije njezina održavanja.

Pisane prijave za Glavnu skupštinu prima Verifikacijska komisija Društva, na adresi Čakovec, Ruđera Boškovića 10, počevši od prvog idućeg radnog dana nakon objave ovog oglasa.

Dioničari mogu prisustvovati sjednici Glavne skupštine osobno ili putem opunomoćenika. Dioničara može zastupati opunomoćenik na temelju pisane punomoći, s tim što je opunomoćenik dužan dostaviti pisanu punomoć u roku predviđenom za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Pravnu osobu koja je dioničar Društva može na Glavnoj skupštini zastupati zakonski zastupnik ili osoba koju ovlasti Uprava Društva. Uz punomoć opunomoćenik mora priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdatnika punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvadak iz sudskog registra).

Dioničar, zastupnik, odnosno opunomoćenik dioničara, koji se nije prijavio u roku predviđenom za prijavu neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Sukladno čl. 69. Statuta Društva dioničar može u roku od 7 dana od objave sazivanja Glavne skupštine poslati Društvu obrazloženi prijedlog i priopćenje da na Glavnoj skupštini želi protusloviti nekom prijedlogu Uprave ili Nadzornog odbora i za to pridobiti druge dioničare.

Uprava je dužna u roku od 12 dana takve prijedloge priopćiti dioničarima uz obrazloženje i stavove Uprave.

Protuprijedlog i obrazloženje ne moraju se priopćiti ako se odnose na razloge iz članka 282. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Na Glavnoj skupštini dioničari ne mogu davati prijedloge na predložene odluke, već mogu samo raspravljati.

Materijali koji služe kao podloga za raspravu i odlučivanje na Glavnoj skupštini bit će dostupni dioničarima, zastupnicima ili opunomoćenicima na uvid radnim danom od 11,00 do 14,00 sati u sjedištu Društva i to od dana objavljivanja ovog oglasa do održavanja Glavne skupštine.


 

AGROMEĐIMURJE d.d.
Čakovec