Naša misija: Novosti Uprava Društva saziva XXXIII. REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

22.04.2024

Uprava Društva saziva XXXIII. REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

XXXIII. REDOVITA GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov. broj 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23. i 130/23.) i članka 41. Statuta Trgovačkog društva AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec, Čakovec, Josipa Kozarca 15, OIB: 40122099785, Uprava Društva saziva

 

XXXIII. REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

Trgovačkog društva AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec, Čakovec, Josipa Kozarca 15 (u daljnjem tekstu: Društvo)  koja će se održati dana 06. lipnja 2024. godine u 12,00 sati u  prostorijama Hotela Park, Čakovec, Zrinsko frankopanska 14.

 

Za XXXIII. Redovitu glavnu skupštinu Društva, Uprava predlaže slijedeći:

 

DNEVNI RED

  1. Otvaranje Glavne skupštine Društva, utvrđivanje broja nazočnih dioničara, odnosno njihovih opunomoćenika i zastupanih dioničara,
  2. Primanje na znanje:

2.1. Godišnje financijsko izvješće Društva za 2023. godinu koja se sastoji od:

- Godišnjeg financijskog izvješća Društva za 2023. godinu (nekonsolidirano i konsolidirano), Izvješća o financijskom položaju (bilanca), Računa dobiti i gubitka, Izvješća o novčanim tokovima, Izvješća o promjenama kapitala i Bilješki uz financijska izvješća,

- Godišnjeg izvješća Uprave o stanju Društva za 2023. godinu,

- Izvješća Revizora Društva za 2023. godinu,

2.2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini,

  1. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva za poslovnu 2023. godinu,
  2. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) Upravi - članu  Uprave Društva za vođenje poslova Društva za poslovnu 2023 godinu,
  3. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Društva za poslovnu 2023. godinu,
  4. Donošenje Odluke o imenovanju ovlaštenog revizora Društva za poslovnu 2024. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA

 

Na temelju članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov. broj 152/11-pročišćeni tekst, 111/12., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., 18/23. i 130/23.) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod t. 3. do t. 5. dok Nadzorni odbor Društva samostalno predlaže donošenje odluke pod t. 6. dnevnog reda.

 

 

Ad. 2.

Primaju se na znanje Izvješća navedena pod t. 2. Dnevnog reda.

Ad. 3.

Uprava i Nadzorni odbor Društva  predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće Odluke;

I. Prihvaća se Odluka da se gubitak u poslovanju Društva, a prema nekonsolidiranom financijskom izvješću za 2023. godinu u iznosu od 203.813,44 eura pokrije iz zadržane dobiti.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 4.

Uprava i Nadzorni odbor Društva  predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće Odluke;

I. Daje se razrješnica (odobrenje za rad) Iliji Nediću Upravi - članu Uprave Društva za vođenje poslova Društva za poslovnu 2023. godinu.

II. Davanjem razrješnice Glavna skupština odobrava rad Uprave – člana Uprave za vođenje poslova Društva u 2023. godini.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ad. 5.

Uprava i Nadzorni odbor Društva  predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće Odluke;

I. Daje se razrješnica (odobrenje za rad) članovima Nadzornog odbora Društva za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Društva za poslovnu 2023. godinu i to kako slijedi:

- Marijanu Škvorcu, predsjedniku Nadzornog odbora Društva,

- Savi Vukićeviću,  zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Društva,

- Ivani Vujačić, članu Nadzornog odbora Društva,

- Marti Markač, članu Nadzornog odbora Društva.

II. Davanjem razrješnice Glavna skupština odobrava rad Nadzornog odbora za nadzor nad vođenjem poslova Društva za poslovnu 2023. godinu.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ad.6.

Na temelju odredbe članka 275. st. 1. t. 4.. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov. broj 152/11., - pročišćeni tekst, 111/12., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., 18/23, i 130/23.), a na prijedlog Nadzornog odbora, Glavna skupština donosi slijedeću Odluku:

I. Prihvaća se Odluka da se za obavljanje poslova revizije Društva za poslovnu 2024. godinu imenuje ovlaštena revizorska tvrtka RSM Croatia d.o.o. Koprivnica, Josipa Vargovića 2.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Poziv dioničarima Društva

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Dioničarom Društva smatra se svaka pravna i fizička osoba koja je kao dioničar upisana u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (u nastavku: SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja i pravo glasovanja na Glavnoj skupštini imaju svi dioničari koji prijave svoju nakanu sudjelovanja na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije njezina održavanja.

Pisane prijave za Glavnu skupštinu prima Verifikacijska komisija Društva, na adresi Čakovec, Josipa Kozarca 15, počevši od prvog idućeg radnog dana nakon objave ovog oglasa.

Dioničari mogu prisustvovati sjednici Glavne skupštine osobno ili putem opunomoćenika. Dioničara može zastupati opunomoćenik na temelju pisane punomoći s time što je opunomoćenik dužan dostaviti pisanu punomoć u roku predviđenom za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Pravnu osobu koja je dioničar Društva može na Glavnoj skupštini zastupati zakonski zastupnik ili osoba koju ovlasti Uprava Društva. Uz punomoć opunomoćenik mora priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdatnika punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvadak iz sudskog registra).

Dioničar, zastupnik, odnosno opunomoćenik dioničara, koji se nije prijavio u roku predviđenom za prijavu neće moći sudjelovati u donošenju odluka Glavne skupštine.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine.

Prutuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara, te obrazloženjem trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Na isti se način stavljaju prijedlozi dioničara o izboru članova Nadzornog odbora i o imenovanju Revizora Društva, no navedeni prijedlog ne mora biti obrazložen.

Uprava je dužna u roku od 12 dana takve prijedloge priopćiti dioničarima uz obrazloženje i stavove Uprave.

Protuprijedlog i obrazloženje ne moraju se priopćiti ako se odnose na razloge iz članka 282. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima.

Svi materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine na Glavnoj skupštini bit će dostupni dioničarima, zastupnicima ili opunomoćenicima na uvid u sjedištu Društva radnim danom od 11,00 do 14,00 sati od dana objavljivanja ovog oglasa.

AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec