Naša misija: Novosti Uprava Društva saziva XXXI. REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

13.04.2022

Uprava Društva saziva XXXI. REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. Statuta Trgovačkog društva AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec, Čakovec, Ruđera Boškovića 10, OIB: 40122099785, Uprava Društva saziva


 

XXXI. REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU


 

Trgovačkog društva AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec, Čakovec, Ruđera Boškovića 10 (u daljnjem tekstu: Društvo) koja će se održati dana 09. lipnja 2022. godine u 12,00 sati u sjedištu Društva.

Za XXXI. Redovitu glavnu skupštinu Društva, Uprava predlaže slijedeći:

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine Društva, verifikacija nazočnih i zastupanih dioničara, odnosno njihovih opunomoćenika,

2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća Uprave o stanju Društva za poslovnu 2021. godinu,

3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslova Društva za 2021. godinu,

4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća revizora o obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvješća Društva za 2021. godinu (nekonsolidirano i konsolidirano izvješće),

5. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva za poslovnu 2021. godinu,

6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) Upravi - predsjedniku Uprave za vođenje poslova Društva za poslovnu 2021. godinu,

7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Društva za poslovnu 2021. godinu,

8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva,

9. Izbor 2 člana Nadzornog odbora,

10. Donošenje Odluke o smanjenju zakonskih rezervi,

11. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2022. godinu.


Prijedlozi odluka:

Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod t .2., do t.8. i t. 10., dok Nadzorni odbor Društva samostalno predlaže donošenje odluke pod t. 8. i t. 11.

Ad. 2.

a) Prihvaća se Godišnje Izvješće Uprave o stanju Društva za poslovnu 2021. godinu, Godišnje financijsko izvješće Društva za poslovnu 2021. godinu – nekonsolidirano izvješće te Godišnje financijsko izvješće za poslovnu 2021. godinu za Agromeđimurje grupu Čakovec.

Ad. 3.

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva za 2021. godinu.

Ad. 4.

Prihvaća se Izvješće revizora o obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvješća Društva za poslovnu 2021. godinu (nekonsolidirano i konsolidirano izvješće).

Ad. 5.

Prihvaća se Odluka da se dobit u poslovanju Društva prema nekonsolidiranom financijskom izvješću za 2021. godinu iznosu od 3.547.041,97 kn rasporedi na slijedeći način:

- u zakonske rezerve iznos od 177.352,10 kn,

- u zadržanu dobit iznos od 3.369.689,87 kn.

Ad. 6.

Prihvaća se Odluka kojom se daje razrješnica (odobrenje za rad) Upravi - predsjedniku Uprave za vođenje poslova Društva za poslovnu 2021. godinu.

Ad. 7.

Prihvaća se Odluka kojom se daje razrješnica (odobrenje za rad) članovima Nadzornog odbora Društva za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Društva za poslovnu 2021. godinu.

Ad 8.

Prihvaća se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva.

Članak 1.

U Statutu Društva članak 4. mijenja se i glasi:

„Članak 4.

Sjedište Društva je u Čakovcu, Josipa Kozarca 15.

Članak 2.

U članku 51. iza stavka 1. dodaje se novi stavak koji glasi:

„Sjednice Nadzornog odbora u pravilu se održavaju u sjedištu Društva.

Iza st. 2. dodaje se novi stavak koji glasi:

„Iznimno se zbog hitnosti ili drugog opravdanog razloga sjednice Nadzornog odbora mogu

održati putem elektronske pošte, a glasovanje o predloženim odlukama se obavlja glasačkim listićem također putem elektronske pošte, dok će se na prvoj slijedećoj sjednici Nadzornog odbora donesene odluke elektronskim putem potvrditi”.

Stavak 3. postaje stavak 4. i tako redom do kraja članka”.

Članak 4.

U članku 72. riječ „peteročlanu” zamjenjuje riječ „tročlanu”.

Članak 5.

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene.

Članak 6.

Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

Članak 7.

Ovlašćuje se Uprava Društva da sastavi potpuni tekst Statuta.

Ad. 9.

Utvrđuje se da s danom 31. srpnja 2022. godine članovima Nadzornog odbora prestaje mandat i to kako slijedi:

- Jeleni Glavina, OIB: 78105546824 iz Preloga, Glavna 1,

- Nikoli Vujačiću, OIB: 96523492386 iz Novog Sada, Vardarska 1c, Republika Srbija,

- Marijanu Škvorcu, OIB: 24489579999 iz Čakovca, Ivana Sokača 21.

 

Za članove Nadzornog odbora izabiru se:

- Nikola Vujačić, OIB: 96523492386 iz Novog Sada, Vardarska 1c, Republika Srbija,

- Marijan Škvorc, OIB: 24489579999 iz Čakovca, Ivana Sokača 21.

Mandat novoizabranim članovima Nadzornog odbora traje 4 godine, a počinje 01. kolovoza 2022. godine.


Ad. 10.

Prihvaća se Odluka o smanjenju zakonskih rezervi Društva na način da se iznos od 5.675.190,00 kn smanji se za iznos od 4.366.540,00 kn na iznos od 1.308.650,00 kn.

Ad.11.

Prihvaća se Odluka da se za obavljanje poslova revizije Društva za poslovnu 2022. godinu imenuje tvrtka RSM Croatia d.o.o. Koprivnica, Josipa Vargovića 2.


 

Poziv dioničarima Društva

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja i pravo glasovanja na Glavnoj skupštini imaju svi dioničari čije dionice vodi Središnje klirinško depozitarno društvo i koji prijave svoju nakanu sudjelovanja na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije njezina održavanja.

Pisane prijave za Glavnu skupštinu prima Verifikacijska komisija Društva, na adresi Čakovec, Ruđera Boškovića 10, počevši od prvog idućeg radnog dana nakon objave ovog oglasa.

Dioničari mogu prisustvovati sjednici Glavne skupštine osobno ili putem opunomoćenika. Dioničara može zastupati opunomoćenik na temelju pisane punomoći s time što je opunomoćenik dužan dostaviti pisanu punomoć u roku predviđenom za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Pravnu osobu koja je dioničar Društva može na Glavnoj skupštini zastupati zakonski zastupnik ili osoba koju ovlasti Uprava Društva. Uz punomoć opunomoćenik mora priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdatnika punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvadak iz sudskog registra).

Dioničar, zastupnik, odnosno opunomoćenik dioničara, koji se nije prijavio u roku predviđenom za prijavu neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Sukladno čl. 69. Statuta Društva dioničar može u roku od 7 dana od objave sazivanja Glavne skupštine poslati Društvu obrazloženi prijedlog i priopćenje da na Glavnoj skupštini želi protusloviti nekom prijedlogu Uprave ili Nadzornog odbora i za to pridobiti druge dioničare.

Uprava je dužna u roku od 12 dana takve prijedloge priopćiti dioničarima uz obrazloženje i stavove Uprave.

Protuprijedlog i obrazloženje ne moraju se priopćiti ako se odnose na razloge iz članka 282. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Materijali koji služe kao podloga za raspravu i odlučivanje na Glavnoj skupštini bit će dostupni dioničarima, zastupnicima ili opunomoćenicima na uvid radnim danom od 11,00 do 14,00 sati u sjedištu Društva i to od dana objavljivanja ovog oglasa do održavanja Glavne skupštine.


 

AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec