Naša misija: Novosti Uprava Društva saziva XXX. REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

05.05.2021

Uprava Društva saziva XXX. REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. Statuta trgovačkog društva AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec, Čakovec, Ruđera Boškovića 10, OIB: 40122099785, Uprava Društva saziva
XXX. REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

Trgovačkog društva AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec, Čakovec, Ruđera Boškovića 10 (u daljnjem tekstu: Društvo) koja će se održati dana 17. lipnja 2021. godine u 12,00 sati u sjedištu Društva.
Za XXX. Redovitu glavnu skupštinu Društva, Uprava predlaže slijedeći:
Dnevni red:
1. Otvaranje Glavne skupštine Društva, verifikacija nazočnih i zastupanih dioničara, odnosno njihovih opunomoćenika,
2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvješća Uprave o stanju Društva za poslovnu 2020. godinu te Izvješća Uprave Društva o stjecanju vlastitih dionica Društva,
3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslova Društva za 2020. godinu,
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća revizora o obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvješća Društva za 2020. godinu (nekonsolidirano i konsolidirano izvješće),
5. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za poslovnu 2020. godinu za Trgovačko društvo Agromeđimurje d.d. Čakovec,
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) Upravi-predsjedniku Uprave za vođenje poslova Društva za poslovnu 2020. godinu,
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Društva za poslovnu 2020. godinu,
8. Izbor jednog člana Nadzornog odbora,
9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Upravi Društva za prodaju neposlovne, rashodovane i imovine van upotrebe te nekretnine upisane u z.k.ul. broj 6004, k.o. Donji Kraljevec, čestica broj 2671/1, Kolodvorska ulica Donji Kraljevec, ukupne površine od 40209 m2, a koja se sastoji od skladišta, hladnjače za voće i povrće i drugih objekata,
10. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2021. godinu.

Prijedlozi odluka:
Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod t .2. do t. 7. i t. 9., a Nadzorni odbor Društva samostalno predlaže donošenje odluke pod t. 8. i 10.

Ad. 2.
Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za poslovnu 2020. godinu te Izvješće o stjecanju vlastitih dionica Društva,

Ad. 3.
Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva za 2020. godinu.

Ad. 4.
Prihvaća se Izvješće revizora o obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvješća Društva za poslovnu 2020. godinu (nekonsolidirano i konsolidirano izvješće).

Ad. 5.
Prihvaća se Odluka da se neto dobit u poslovanju Agromeđimurje d.d. Čakovec prema financijskom izvješću za 2020. godinu u iznosu od 1.114.463,79 kn rasporedi u zakonske rezerve u iznosu od 55.723,19 kuna, a preostali iznos od 1.058.740,60 kuna da se prenese u zadržanu dobit.

Ad. 6.
Daje se razrješnica (odobrenje za rad) Upravi-predsjedniku Uprave za vođenje poslova Društva za poslovnu 2020. godinu.

Ad. 7.
Daje se razrješnica (odobrenje za rad) članovima Nadzornog odbora Društva za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Društva za poslovnu 2020. godinu.

Ad. 8.
Utvrđuje se da je članu Nadzornog odbora gospodinu Iliji Nediću, OIB: 33055721788 iz Osijeka, Matije Antuna Reljkovića 7 koji je izabran na XXVII. Redovitoj glavnoj skupštini Društva od 20. srpnja 2018. godine na vrijeme od 4 godine s početkom mandata od 30. kolovoza 2018. godine, prestao mandat na temelju dane ostavke.
Na njegovo mjesto izabire se, Marijan Škvorc, OIB: 24489579999 iz Čakovca, Ivana Sokača 21.
Mandat novoizabranog člana Nadzornog odbora započinje danom stupanja na snagu odluke o izboru i traje do isteka mandata člana Nadzornog odbora na čije se mjesto bira.

Ad. 9.
Daje se suglasnost Upravi Društva za prodaju neposlovne, rashodovane i imovine van upotrebe te nekretnine upisane u z.k.ul. broj 6004, k.o. Donji Kraljevec, čestica broj 2671/1, Kolodvorska
ulica Donji Kraljevec, ukupne površine od 40.209 m2, a koja se sastoji od skladišta, hladnjače za voće i povrće i drugih objekata,

Ad. 10.
Prihvaća se Odluka da se za obavljanje poslova revizije Društva za poslovnu 2021. godinu imenuje tvrtka RSM Croatia d.o.o. Koprivnica, Josipa Vargovića 2.

Poziv dioničarima Društva
Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.
Pravo sudjelovanja i pravo glasovanja na Glavnoj skupštini imaju svi dioničari čije dionice vodi Središnje klirinško depozitarno društvo i koji prijave svoju nakanu sudjelovanja na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije njezina održavanja.
Pisane prijave za Glavnu skupštinu prima Verifikacijska komisija Društva, na adresi Čakovec, Ruđera Boškovića 10, počevši od prvog idućeg radnog dana nakon objave ovog oglasa.
Dioničari mogu prisustvovati sjednici Glavne skupštine osobno ili putem opunomoćenika. Dioničara može zastupati opunomoćenik na temelju pisane punomoći s time što je opunomoćenik dužan dostaviti pisanu punomoć u roku predviđenom za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.
Pravnu osobu koja je dioničar Društva može na Glavnoj skupštini zastupati zakonski zastupnik ili osoba koju ovlasti Uprava Društva. Uz punomoć opunomoćenik mora priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdatnika punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvadak iz sudskog registra).
Dioničar, zastupnik, odnosno opunomoćenik dioničara, koji se nije prijavio u roku predviđenom za prijavu neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.
Sukladno čl. 69. Statuta Društva dioničar može u roku od 7 dana od objave sazivanja Glavne skupštine poslati Društvu obrazloženi prijedlog i priopćenje da na Glavnoj skupštini želi protusloviti nekom prijedlogu Uprave ili Nadzornog odbora i za to pridobiti druge dioničare.
Uprava je dužna u roku od 12 dana takve prijedloge priopćiti dioničarima uz obrazloženje i stavove Uprave.
Protuprijedlog i obrazloženje ne moraju se priopćiti ako se odnose na razloge iz članka 282. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.
Materijali koji služe kao podloga za raspravu i odlučivanje na Glavnoj skupštini bit će dostupni dioničarima, zastupnicima ili opunomoćenicima na uvid radnim danom od 11,00 do 14,00 sati u sjedištu Društva i to od dana objavljivanja ovog oglasa do održavanja Glavne skupštine.


AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec