Naša misija: Novosti Uprava Društva saziva XXIX. REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

27.04.2020

Uprava Društva saziva XXIX. REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. Statuta trgovačkog društva AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec, Čakovec, Ruđera Boškovića 10, OIB: 40122099785, Uprava Društva saziva


 

XXIX. REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU


 

Trgovačkog društva AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec, Čakovec, Ruđera Boškovića 10 (u daljnjem tekstu: Društvo) koja će se održati dana 04. lipnja.2020. godine u 12,00 sati u sjedištu Društva.

Za XXIX. Redovitu glavnu skupštinu Društva, Uprava predlaže slijedeći:

Dnevni red:

Otvaranje Glavne skupštine Društva, verifikacija nazočnih i zastupanih dioničara, odnosno njihovih opunomoćenika,

Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjih financijskih izvješća Društva za 2019. godinu (nekonsolidirana i konsolidirana) nakon što su ih sukladno članku 300.a. do 300.d. Zakona o trgovačkim društvima utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva te Izvješća Uprave o stanju Društva za poslovnu 2019. godinu,

Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslova Društva za 2019. godinu,

Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća revizora o obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvješća Društva za 2019. godinu (nekonsolidirano i konsolidirano izvješće),

Donošenje Odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2019. godinu za Trgovačko društvo Agromeđimurje d.d. Čakovec,

Donošenje Odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2019. godinu za Agromeđimurje grupa Čakovec,

Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) Upravi-predsjedniku Uprave za vođenje poslova Društva za poslovnu 2019. godinu,

Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Društva za poslovnu 2019. godinu,

Donošenje Odluke o redovitom smanjenju temeljnog kapitala Društva smanjenjem nominalne vrijednosti dionica,

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva,

Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica donesene na XXIV. Redovitoj glavnoj skupštini Društva od 24. srpnja 2015.godine,

Donošenje Odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanju vlastitih dionica Društva po novim uvjetima,

Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2020. godinu.


 


 

Prijedlozi odluka:

Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod t .2., 3., 4, 5., 6. 7. 8., 9., 10. 11., 12., a Nadzorni odbor Društva samostalno predlaže donošenje odluke pod t. 13.


 

Ad. 2.

Usvajaju se Godišnja financijska izvješća za 2019. godinu i to nekonsolidirano izvješće za Agromeđimurje d.d. Čakovec i konsolidirano izvješće za Agromeđimurje grupu Čakovec te Izvješće Uprave o stanju Društva za poslovnu 2019. godinu.

Ad. 3.

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva za 2019. godinu.


 

Ad. 4.

Prihvaća se Izvješće revizora o obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvješća Društva za poslovnu 2019. godinu (nekonsolidirano i konsolidirano izvješće).

Ad. 5.

Prihvaća se Odluka da se gubitak u poslovanju Agromeđimurja d.d. Čakovec prema nekonsolidiranom financijskom izvješću za 2019. godinu u iznosu od 28.573.747,00 kn prenese u slijedeće razdoblje.

Ad. 6.

Prihvaća se Odluka da se gubitak u poslovanju Agromeđimurje grupe Čakovec prema konsolidiranom financijskom izvješću za 2019. godinu u iznosu od 30.630.686,00 kn prenese u slijedeće razdoblje

Ad. 7.

Prihvaća se Odluka kojom se daje razrješnica (odobrenje za rad) Upravi-predsjedniku Uprave Društva za vođenje poslova Društva za poslovnu 2019. godinu.

Ad. 8.

Prihvaća se Odluka kojom se daje razrješnica (odobrenje za rad) članovima Nadzornog odbora Društva za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Društva za poslovnu 2019. godinu.

Ad. 9.

Prihvaća se Odluka o redovnom smanjenju temeljnog kapitala Društva smanjenjem nominalnog iznosa dionica i to kako slijedi:

I. Temeljni kapital Društva upisan je u registru Trgovačkog suda u Varaždinu u iznosu od 52.346.000,00 kuna i podijeljen na ukupno 37.390 redovnih dionica na ime, oznake AGMM-R-A, svaka u nominalnom iznosu od 1.400,00 kuna.

II. Utvrđuje se da će se redovno smanjenje temeljnog kapitala Društva izvršiti na način da se smanjuje nominalna vrijednost za svaku redovnu dionicu s iznosa od 1.400,00 kuna za iznos od 700,00 kuna na iznos od 700,00 kuna.

Istodobno sa smanjenjem nominalne vrijednosti dionice, izvršava se smanjenje temeljnog kapitala Društva s iznosa od 52.346.000,00 kuna za iznos od 26.173.000,00 kuna na iznos od 26.173.000,00 kuna.

Temeljni kapital smanjuje se na redovan način radi unosa sredstava dobivenih smanjenjem u rezerve kapitala Društva, bez isplate dioničarima.

III. Nakon provedenog redovnog smanjenja temeljnog kapitala utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 26.173.000,00 i podijeljen je na 37.390 redovnih dionica na ime, oznake AGMM-R-A svaka u nominalnom iznosu 700,00 kuna.

IV. Zadužuje se uprava Društva da poduzme sve radnje vezane za upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu i u depozitorij Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d.

V. Smanjenje temeljnog kapitala redovnim smanjenjem temeljnog kapitala smatra se provedenim danom upisa ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.


 

Ad. 10.

Prihvaća se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva.

Članak 1.

Članak 11. Statuta Društva mijenja se i glasi:

"Temeljni kapital Društva iznosi 26.173.000,00 kuna.

Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

Temeljni kapital Društva je podijeljen na 37.390 redovnih dionica koje glase na ime".

Članak 2.

Članak 14. Statuta mijenja se i glasi:

"Nominalni iznos jedne dionice iznosi 700,00 kn".

Članak 3.

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene.

Članak 4.

Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

Članak 5.

Ovlašćuje se Uprava Društva da izradi potpuni tekst Statuta.

Ad. 11.

Prihvaća se Odluka kojom se stavlja van snage Odluka o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica koja je donesena na XXIV. Redovitoj glavnoj skupštini Društva održanoj 24. srpnja 2015.godine u tekstu koji glasi:

"I. Ovlašćuje se Uprava Društva da može stjecati vlastite dionice Društva putem jedne ili više kupnji bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine, pod sljedećim uvjetima:

– Ukupni broj dionica stečenih na temelju ove odluke može iznositi maksimalno do 10% temeljnog kapitala Društva,

– Uprava može stjecati vlastite dionice na i mimo uređenog tržišta vrijednosnih papira,

– Vlastite dionice mogu se stjecati po cijeni od 1.400,00 HRK, odnosno po nominalnoj cijeni,

– Uprava Društva može vlastite dionice stjecati i zamjenom udjela nekoga od društava kćeri (ovisnih društava) uz uvjet da je takva transakcija omogućena svim dioničarima Društva,

– Prilikom svakog stjecanja Uprava Društva je dužna rasporediti potrebne rezerve za vlastite dionice.

II. Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se s danom donošenja, a vrijedi najviše pet godina.“


 

Ad. 12.

Prihvaća se Odluka o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica Društva po novim uvjetima i to kako slijedi:

I. Ovlašćuje se Uprava Društva da može stjecati vlastite dionice Društva putem jedne ili više kupnji bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine Društva, pod sljedećim uvjetima:

– Ukupni broj dionica stečenih na temelju ove odluke može iznositi maksimalno do 10% temeljnog kapitala Društva,

– Uprava može stjecati vlastite dionice neposrednim stjecanjem, odnosno naplatnim putem izravnom kupnjom,

- Cijena za stjecanje vlastitih dionica ne može biti niža 271,00 kn po dionici, što predstavlja procijenjenu tržišnu vrijednost Društva koju je odredilo ovlašteno društvo FIMA vrijednosnice d.o.o. iz Varaždina u svom „Elaboratu o procjeni fer vrijednosti dionica“ angažirano od strane Društva, niti viša od 700,00 kn što predstavlja nominalnu vrijednost dionica

– Prilikom svakog stjecanja, Uprava Društva je dužna rasporediti potrebne rezerve za vlastite dionice.

- Za povlačenje vlastitih dionica Upravi nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva.

- Uprava je obvezna izvijestiti prvu sljedeću Glavnu skupštinu o stjecanju vlastitih dionica.


 

II. Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se s danom donošenja, a vrijedi najviše pet godina.


 

Ad.13.

Prihvaća se Odluka da se za obavljanje poslova revizije Društva za poslovnu 2020. godinu imenuje tvrtka RMS Croatia d.o.o. Koprivnica, J. Vargovića 2.


 

Poziv dioničarima Društva

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja i pravo glasovanja na Glavnoj skupštini imaju svi dioničari čije dionice vodi Središnje klirinško depozitarno društvo i koji prijave svoju nakanu sudjelovanja na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije njezina održavanja.

Pisane prijave za Glavnu skupštinu prima Verifikacijska komisija Društva, na adresi Čakovec, Ruđera Boškovića 10, počevši od prvog idućeg radnog dana nakon objave ovog oglasa.

Dioničari mogu prisustvovati sjednici Glavne skupštine osobno ili putem opunomoćenika. Dioničara može zastupati opunomoćenik na temelju pisane punomoći s time što je opunomoćenik dužan dostaviti pisanu punomoć u roku predviđenom za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Pravnu osobu koja je dioničar Društva može na Glavnoj skupštini zastupati zakonski zastupnik ili osoba koju ovlasti Uprava Društva. Uz punomoć opunomoćenik mora priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdatnika punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvadak iz sudskog registra).

Dioničar, zastupnik, odnosno opunomoćenik dioničara, koji se nije prijavio u roku predviđenom za prijavu neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Sukladno čl. 69. Statuta Društva dioničar može u roku od 7 dana od objave sazivanja Glavne skupštine poslati Društvu obrazloženi prijedlog i priopćenje da na Glavnoj skupštini želi protusloviti nekom prijedlogu Uprave ili Nadzornog odbora i za to pridobiti druge dioničare.

Uprava je dužna u roku od 12 dana takve prijedloge priopćiti dioničarima uz obrazloženje i stavove Uprave.

Protuprijedlog i obrazloženje ne moraju se priopćiti ako se odnose na razloge iz članka 282. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Materijali koji služe kao podloga za raspravu i odlučivanje na Glavnoj skupštini bit će dostupni dioničarima, zastupnicima ili opunomoćenicima na uvid radnim danom od 11,00 do 14,00 sati u sjedištu Društva i to od dana objavljivanja ovog oglasa do održavanja Glavne skupštine.

AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec