Naša misija: Novosti Uprava Društva saziva IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

02.08.2023

Uprava Društva saziva IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov. broj 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23.) i članka 66. st.1. Statuta Trgovačkog društva AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec, Čakovec, Josipa Kozarca 15, OIB: 40122099785, Uprava Društva saziva,

 

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

 

Trgovačkog društva AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec, Čakovec, Josipa Kozarca 15  (u daljnjem tekstu: Društvo)  koja će se održati dana 21. rujna 2023. godine u 12,00 sati u  prostorijama Hotela Park koje se nalaze u Čakovcu, Ulica Zrinsko-frankopanska 14.

 

Za Izvanrednu glavnu skupštinu Društva, Uprava predlaže slijedeći:

 

DNEVNI RED

  1. Otvaranje Glavne skupštine Društva, utvrđivanje broja nazočnih dioničara, odnosno njihovih opunomoćenika i zastupanih dioničara,
  2. Donošenje Odluke o usklađenju temeljnog kapitala Društva i nominalnog iznosa dionica zbog uvođenja eura,
  3. Izmjene i dopune Statuta Društva.

 

PRIJEDLOZI ODLUKA

 

Na temelju članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov. broj 152/11-pročišćeni tekst, 111/12., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., i 18/23.) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod t .2. i t. 3.

 

Ad. 2.

Na temelju odredbi članka 275. st. 1. t. 6. i 7. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov. broj 152/11. - pročišćeni tekst, 111/12., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., i 18/23.), te odredbi članka 21. st. 2. st. 5 i st. 6. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov. broj 114/22), a u svezi s odredbama članka 13. st. 6. i čl. 65. st. 2. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Nar. nov. broj: 57/22. i 88/22 - ispravak), a na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština donosi slijedeću Odluku;

I. Temeljni kapital Društva koji iznosi 26.173.000,00 kn (dvadesetšestmilijunaistosedamdesettritisućekuna), preračunava se u eure prema fiksnom tečaju konverzije od 7,53450/1euro uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj odgovara iznosu od 3.473.754,06 eura (trimilijiunačetristosedamdesettritisućesedamstopedesetčetirieuraišesteurocenti).

 

II.  Temeljni kapital Društva podijeljen je na 37.390 redovnih dionica koje glase na ime i koje su u cijelosti uplaćene. Nominalni iznos jedne dionice iznosi 700,00 kn (sedamstokuna), a preračunat u eure prema fiksnom tečaju konverzije od 7,53450/1euro uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj odgovara iznosu od  92,91 eura (devedesetdvaeuraidevedesetjedaneurocent).

 

III. Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala sa Zakonom o Trgovačkim društvima usklađuje se i nominalni iznos dionice sa iznosa od 92,91 eura (devedesetdvaeuraidevedesetjedaneurocent) na iznos od 90,00 eura (devedeseteura).

 

IV. Usklađenjem nominalnog iznosa dionica usklađuje se i temeljni kapital Društva na način da se smanji s iznosa od 3.473.754,06 eura (trimilijunačetristosedamdesettritisućesedamstopedesetčetirieuraišesteurocenti), za iznos od 108.654,06 eura (stoosamtisućašestopedesetčetiriteuraišesteurocenti) na iznos od 3.365.100,00 eura (trimilijunatristošezdesetpettisućastoeura).

 

V. Iznos dobiven smanjenjem nominalnog iznosa dionica, odnosno ukupni iznos od 108.654,06 eura (stoosamtisućašestopedesetčetirieuraišesteurocenti) unosi se u rezerve kapitala Društva.

 

VI. Utvrđuje se da je nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital Društva smanjen te iznosi 3.365.100,00 eura (trimilijunatristošezdesetpettisućastoeura) i podijeljen je na 37.390 redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 90,00 eura (devedeseteura).

 

VII. Sve troškove smanjenja temeljnog kapitala snosi Društvo.

 

VIII. Nalaže se Upravi Društva da u skladu s ovom Odlukom podnese prijavu te poduzme sve ostale potrebne pravne radnje za upis usklađenja smanjenjem temeljnog kapitala Društva u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

 

IX. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ad 3.

Na temelju odredbe članka 301. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov. broj 152/11. - pročišćeni tekst, 111/12., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., i 18/23) i članka  63. st. 1. podst. 1. Statuta Društva, a na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština donosi slijedeću Odluku:

 

I. Prihvaćaju se Izmjene i dopune Statuta Društva, kako slijedi:

U članku 11. stavak 1. Statuta Društva od 09. lipnja 2022. - potpuni tekst (u daljnjem tekstu: Statut) mijenja se i glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi: 3.365.100,00 eura (trimilijunatristošezdesetpettisućastoeura).

 

II. Članak 14. mijenja se i glasi:

Nominalni iznos jedne dionice iznosi 90,00 eura (devedeseteura).

 

III. Ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene.

 

IV. Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

 

V. Ovlašćuje se Uprava Društva da sastavi potpuni tekst Statuta.

 

Poziv dioničarima Društva

 

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Dioničarom Društva smatra se svaka pravna i fizička osoba koja je kao dioničar upisana u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (u nastavku: SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja i pravo glasovanja na Glavnoj skupštini imaju svi dioničari koji prijave svoju nakanu sudjelovanja na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije njezina održavanja.

Pisane prijave za Glavnu skupštinu prima Verifikacijska komisija Društva, na adresi Čakovec, Josipa Kozarca 15, počevši od prvog idućeg radnog dana nakon objave ovog oglasa.

Dioničari mogu prisustvovati sjednici Glavne skupštine osobno ili putem opunomoćenika. Dioničara može zastupati opunomoćenik na temelju pisane punomoći s time što je opunomoćenik dužan dostaviti pisanu punomoć u roku predviđenom za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Pravnu osobu koja je dioničar Društva može na Glavnoj skupštini zastupati zakonski zastupnik ili osoba koju ovlasti Uprava Društva. Uz punomoć opunomoćenik mora priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdatnika punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvadak iz sudskog registra).

Dioničar, zastupnik, odnosno opunomoćenik dioničara, koji se nije prijavio u roku predviđenom za prijavu neće moći sudjelovati u donošenju odluka Glavne skupštine.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine.

Prutuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara, te obrazloženjem trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Na isti se način stavljaju prijedlozi dioničara o izboru članova Nadzornog odbora i o imenovanju Revizora Društva, no navedeni prijedlog ne mora biti obrazložen.

Uprava je dužna u roku od 12 dana takve prijedloge priopćiti dioničarima uz obrazloženje i stavove Uprave.

Protuprijedlog i obrazloženje ne moraju se priopćiti ako se odnose na razloge iz članka 282. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima.

Svi materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine na Glavnoj skupštini bit će dostupni dioničarima, zastupnicima ili opunomoćenicima na uvid u sjedištu Društva radnim danom od 11,00 do 14,00 sati od dana objavljivanja ovog oglasa.

 

AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec