Naša misija: Novosti Uprava Društva saziva IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

18.05.2020

Uprava Društva saziva IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. Statuta trgovačkog društva AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec, Čakovec, Ruđera Boškovića 10, OIB: 40122099785, Uprava Društva saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

Trgovačkog društva AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec, Čakovec, Ruđera Boškovića 10 (u daljnjem tekstu: Društvo) koja će se održati dana 30. lipnja 2020. godine u 12,00 sati u sjedištu Društva.
Za izvanrednu glavnu skupštinu Društva, Uprava predlaže slijedeći:
Dnevni red:
1. Otvaranje izvanredne Glavne skupštine Društva, verifikacija nazočnih i zastupanih dioničara, odnosno njihovih opunomoćenika,
2. Donošenje Odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2019. godinu za trgovačko društvo Agromeđimurje d.d. Čakovec.

Prijedlozi odluka:
Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod točkom 2.
Ad. 2.
Prihvaća se Odluka da se gubitak u poslovanju Agromeđimurje d.d. Čakovec prema nekonsolidiranom financijskom izvješću za 2019. godinu u iznosu od 28.573.746,51 kn pokrije iz kapitalnih rezervi.

Poziv dioničarima Društva
Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.
Pravo sudjelovanja i pravo glasovanja na Glavnoj skupštini imaju svi dioničari čije dionice vodi Središnje klirinško depozitarno društvo i koji prijave svoju nakanu sudjelovanja na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije njezina održavanja.
Pisane prijave za Glavnu skupštinu prima Verifikacijska komisija Društva, na adresi Čakovec, Ruđera Boškovića 10, počevši od prvog idućeg radnog dana nakon objave ovog oglasa.
Dioničari mogu prisustvovati sjednici Glavne skupštine osobno ili putem opunomoćenika. Dioničara može zastupati opunomoćenik na temelju pisane punomoći s time što je opunomoćenik dužan dostaviti pisanu punomoć u roku predviđenom za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.
Pravnu osobu koja je dioničar Društva može na Glavnoj skupštini zastupati zakonski zastupnik ili osoba koju ovlasti Uprava Društva. Uz punomoć opunomoćenik mora priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdatnika punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvadak iz sudskog registra).
Dioničar, zastupnik, odnosno opunomoćenik dioničara, koji se nije prijavio u roku predviđenom za prijavu neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.
Sukladno čl. 69. Statuta Društva dioničar može u roku od 7 dana od objave sazivanja Glavne skupštine poslati Društvu obrazloženi prijedlog i priopćenje da na Glavnoj skupštini želi protusloviti nekom prijedlogu Uprave ili Nadzornog odbora i za to pridobiti druge dioničare.
Uprava je dužna u roku od 12 dana takve prijedloge priopćiti dioničarima uz obrazloženje i stavove Uprave.
Protuprijedlog i obrazloženje ne moraju se priopćiti ako se odnose na razloge iz članka 282. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.
Materijali koji služe kao podloga za raspravu i odlučivanje na Glavnoj skupštini bit će dostupni dioničarima, zastupnicima ili opunomoćenicima na uvid radnim danom od 11,00 do 14,00 sati u sjedištu Društva i to od dana objavljivanja ovog oglasa do održavanja Glavne skupštine.

AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec