Naša misija: Novosti Poziv na Glavnu skupštinu

30.05.2011

Poziv na Glavnu skupštinu

Uprava Društva saziva
XX. REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU
dioničkog društva AGROMEĐIMURJE, Čakovec

Na temelju članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. Statuta trgovačkog društva AGROMEĐIMURJE d.d., Čakovec, Ruđera Boškovića 10 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva
XX. REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU
dioničkog društva AGROMEĐIMURJE, Čakovec, Ruđera Boškovića 10, koja će se održati 29. lipnja 2011. u 12 sati u sjedištu Društva.
Za Glavnu skupštinu Uprava predlaže
Dnevni red:
1. Otvaranje Glavne skupštine Društva i verifikacija nazočnih i zastupanih dioničara
2. Predočenje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2010. godinu nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor te izvješća Uprave o stanju Društva za 2010. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva za 2010. godinu te prijedloga odluke o pokriću gubitka za 2010. godinu
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2010. godinu
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2010. godini
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2010. godini
7. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora
8. Donošenje odluke o Izmjenama i dopunama Statuta Društva
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2011. godinu.
PRIJEDLOZI ODLUKA
Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke pod t. 3. – 6. i t. 8., a Nadzorni odbor samostalno pod t. 7. i t. 9.
Točka 3.
Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva za 2010. godinu te prijedloga odluke o pokriću gubitka za 2010. godinu.
Točka 4.
Prihvaća se odluka da se gubitak u poslovanju za 2010. godinu u iznosu od 19.966.650,85 kn pokrije iz ostalih i kapitalnih rezervi.
Točka 5.
Daje se razrješnica (odobrenje za rad) članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2010. godini.
Točka 6.
Daje se razrješnica (odobrenje za rad) članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2010. godini.
Točka 7.
Prihvaća se Odluka o izboru člana Nadzornog odbora:
– Izabire se za člana Nadzornog odbora Darko Kolarek iz Koprivnice, Vinodolska 93, OIB: 99844538517 kojemu mandat traje do isteka mandata člana Nadzornog odbora koji je dao ostavku.
Točka 8.
Prihvaća se prijedlog
ODLUKE o izmjenama i dopunama Statuta Društva
Članak 1.
Članak 40. Statuta Društva mijenja se i glasi:
»Članak 40.
Društvo može u zakonom određenim granicama zastupati prokurist.
Prokurist je ovlašten zastupati Društvo zajedno s jednim članom Uprave.
Prokura se daje odlukom Nadzornog odbora i može se u svako doba i bez obrazloženja opozvati.
Prokura se može dati osobi koja ispunjava uvjete iz članka 32. ovoga Statuta o imenovanju predsjednika i člana Uprave.
Članovi Uprave potpisuju se u ime Društva pri čemu moraju navesti tvrtku i svojstvo člana Uprave.
Prokurist potpisuje Društvo svojim imenom i prezimenom, uz naznaku iz koje je vidljiv njegov položaj prokuriste ili uz oznaku »p.p.«.
Davanje prokure i njegov opoziv upisuje se u sudski registar«.
Članak 2.
Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.
Članak 3.
Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.
Članak 4.
Ovlašćuje se Uprava Društva izraditi pročišćeni tekst Statuta.
Točka 9.
Prihvaća se odluka da se za obavljanje poslova revizije Društva za 2011. godinu imenuje društvo REVconto d.o.o. iz Čakovca, Kralja Tomislava 7.
Poziv dioničarima Društva
Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.
Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju svi dioničari čije dionice vodi Središnje klirinško depozitarno društvo i koji prijave svoju nakanu sudjelovanja na Glavnoj skupštini najmanje šest dana prije njezina održavanja, s time da se u taj rok ne uračunava dan prispijeća prijave Društvu.
Pisane prijave za Glavnu skupštinu prima verifikacijska komisija Društva, na adresi: Čakovec, Ruđera Boškovića 10, počevši od prvoga idućeg radnog dana nakon objave ovog oglasa.
Dioničari mogu prisustvovati sjednici Glavne skupštine osobno ili putem opunomoćenika. Dioničara može zastupati opunomoćenik na temelju pisane punomoći, s tim što je opunomoćenik dužan dostaviti pisanu punomoć u roku predviđenom za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.
Pravnu osobu koja je dioničar Društva može na Glavnoj skupštini zastupati zakonski zastupnik ili osoba koju ovlasti Uprava Društva. Uz punomoć opunomoćenik mora priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdatnika punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvadak iz sudskog registra).
Dioničar, zastupnik, odnosno opunomoćenik dioničara, koji se nije prijavio u roku predviđenom za prijavu neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.
Materijali koji služe kao podloga za raspravu i odlučivanje na Glavnoj skupštini bit će dostupni dioničarima, zastupnicima ili opunomoćenicima na uvid radnim danom od 11 do 14 sati u sjedištu Društva, i to od objavljivanja ovog oglasa do održavanja Glavne skupštine.
AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec