Naša misija: Novosti ODLUKA o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu

31.10.2019

ODLUKA o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu

Uprava društva Agromeđimurje d.d. Čakovec, Čakovec, Ruđera Boškovića 10, OIB: 40122099785, (u daljnjem tekstu: „Društvo“), pravodobno je primila zahtjev dioničara DruštvaIlije NedićaOIB: 33055721788, Osijek, Matije Antuna Reljkovića 7, s vlasničkim udjelom od 14,64%, za DOPUNU DNEVNOG REDA GLAVNE SKUPŠTINE Agromeđimurje d.d. Čakovec sazvane za 05. prosinca 2019.g.(poziv dioničarima objavljen na internetskoj oglasnoj stranici sudskog registra), uvrštenjem dodatne točke:

16. Donošenje odluke o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu

Sukladno članku 278. stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima, dioničar predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Ad.16.

ODLUKA
o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu

I.

Agromeđimurje d.d. Čakovec sa sjedištem u Čakovcu, Ruđera Boškovića 10, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod matičnim brojem (MBS):070013017, OIB:40122099785, povlači iz uvrštenja na uređenom tržištu Zagrebačke burze d.d. – Redovitom tržištu, svih 37.390 (slovima: tridesetsedam tisuća tristodevedeset) dionica, svaka nominalne vrijednosti 1.400,00 HRK (tisućučetiristokuna), izdanih u nematerijaliziranom obliku, oznake AGMM-R-A, a koje se vode u depozitoriju Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d.

II.

Društvo neopozivo izjavljuje da se obvezuje svim dioničarima koji glasuju protiv ove odluke, otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu najkasnije u roku tri mjeseca od dana upisa ove odluke u sudski registar.

III.

S obzirom na to da se dionicama Društva trgovalo u manje od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na glavnu skupštinu, pravična naknada utvrđuje se elaboratom o procjeni fer vrijednosti dionice, revidiranim od strane neovisnog ovlaštenog revizora u skladu s odredbom članka 332. Zakona o tržištu kapitala.

IV.

Zahtjev dioničara za otkupom dionica sukladno članku 332. Zakona o tržištu kapitala, dioničari mogu podnijeti Društvu u roku od 2 mjeseca od dana upisa odluke o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar.

V.

Uprava Društva dužna je odmah nakon donošenju ove odluke podnijeti prijavu radi upisa odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

VI.

Odluka o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu upisuje se u sudski registar i stupa na snagu:

a) ako je odluka donesena većinom većom od devet desetina danih glasova, danom upisa odluke u sudski registar,

b) u svim ostalim slučajevima, protekom šest mjeseci od dana upisa odluke u sudski registar.

VII.

Uprava Društva dužna je, nakon upisa odluke o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar, bez odgode izvijestiti Zagrebačku burzu d.d. o donesenoj odluci dostavljanjem predmetne odluke i rješenja suda o upisu iste.

Obrazloženje

S obzirom na činjenicu da je, u posljednjih nekoliko godina, broj transakcija dionica društva Agromeđimurje d.d. Čakovec, putem burze beznačajan, dok su troškovi koje je društvo dužno podmirivati Zagrebačkoj burzi vrlo visoki i nepotrebno opterećuju poslovanje društva, dioničar Ilija Nedić predlaže donošenje naprijed navedene odluke.

Sukladno članku 278. stavku 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, zahtjev dioničara, uvrstit će se na dnevni red Glavne skupštine kao novi predmet odlučivanja i to pod točkom 16.

Ovaj zahtjev dioničara za dopunu dnevnog reda Glavne skupštine (sukladno članku 280. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima) objavljen je dana 31.10.2019. na web stranicama Društva (agromedjimurje.hr) te je isti dan dostavljen za objavu: Zagrebačkoj burzi d.d. Zagreb, HANFA-i, te u sudski registar radi objave na oglasnoj stranici, a dostupan je za razgledanje dioničarima u sjedištu društva u Čakovcu, Ruđera Boškovića 10.


 

AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec