Naša misija: Novosti Uprava Društva saziva XXVIII. REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

25.10.2019

Uprava Društva saziva XXVIII. REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. Statuta trgovačkog društva AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec, Čakovec, Ruđera Boškovića 10, OIB: 40122099785, Uprava Društva saziva


 

XXVIII. REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU


 

Trgovačkog društva AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec, Čakovec, Ruđera Boškovića 10 (u daljnjem tekstu: Društvo) koja će se održati dana 05.prosinca 2019. godine u 12,00 sati u sjedištu Društva.

Za XXVIII. Redovitu glavnu skupštinu Društva, Uprava predlaže slijedeći:

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine Društva, verifikacija nazočnih i zastupanih dioničara, odnosno njihovih opunomoćenika,

2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjih financijskih izvješća Društva za 2018. godinu (nekonsolidirana i konsolidirana) nakon što su ih sukladno članku 300.a. do 300.d. Zakona o trgovačkim društvima utvrdili  Uprava i Nadzorni odbor Društva te Izvješća Uprave o stanju Društva za poslovnu 2018. godinu,

3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslova Društva za 2018. godinu,

4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća revizora o obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvješća Društva za 2018. godinu (nekonsolidirano i konsolidirano izvješće).

5. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za poslovnu 2018. godinu za trgovačko društvo Agromeđimurje d.d. Čakovec,

6. Donošenje Odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2018. godinu za Agromeđimurje grupa Čakovec,

7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) članovima Uprave za vođenje poslova Društva za poslovnu 2018. godinu,

8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Društva za poslovnu 2018. godinu,

9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Upravi Društva za prodaju udjela u tvrtki Voćnjak Nedelišće d.o.o. Nedelišće, Varaždinska 81, OIB: 76904702612.

10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Upravi Društva za prodaju udjela u tvrtki Voćnjak Čehovec d.o.o. Čehovec 106 A, OIB: 52977459899.

11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Upravi Društva za prodaju udjela u tvrtki Agromeđimurje Podrum Štrigova d.o.o. Čakovec, Ruđera Boškovića 10, OIB: 46853587166.

12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Upravi Društva za prodaju neposlovne imovine (nekretnina) Društva.

13. Utvrđivanje o podnesenim ostavkama dva (2) člana Nadzornog odbora

14. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva.

15. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2019. godinu


 

Prijedlozi odluka:

Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod t .2., 3., 4, 5., 6. 7. 8., 9., 10. 11., 12., 14., a Nadzorni odbor Društva samostalno predlaže donošenje odluke pod t. 15.


 

O točkama pod rednim brojem 1. i 13. se ne glasuje već se iste primaju na znanje.


 

Ad. 2.

Usvajaju se Godišnja financijska izvješća za 2018. godinu i to nekonsolidirano izvješće za Agromeđimurje d.d. Čakovec i konsolidirano izvješće za Agromeđimurje grupu Čakovec kako slijedi:

1. Račun dobiti i gubitka za 2018. godinu,

2. Bilanca stanja na dan 31. prosinca 2018. godine,

3. Izvještaj o promjenama kapitala za 2018. godinu,

4. Izvještaj o novčanom tijeku za 2018. godinu,

5. Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu,

Ad. 3.

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva za 2018. godinu,

Ad. 4.

Prihvaća se Izvješće revizora o obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvješća Društva za poslovnu 2018. godinu (nekonsolidirano i konsolidirano izvješće).

Ad. 5.

Prihvaća se Odluka da se dobit u poslovanju Agromeđimurja d.d. Čakovec prema nekonsolidiranom financijskom izvješću za 2018. godinu u iznosu od 904.941,00 kn rasporedi u zadržanu dobit.

Ad. 6.

Prihvaća se Odluka da se gubitak u poslovanju Agromeđimurje grupe Čakovec prema konsolidiranom financijskom izvješću za 2018. godinu u iznosu od 1.268.725,00 kn prenese u naredno razdoblje.

Ad. 7.

Prihvaća se Odluka kojom se daje razrješnica (odobrenje za rad) članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva za poslovnu 2018. godinu.


 


 

Ad. 8.

Prihvaća se Odluka kojom se daje razrješnica (odobrenje za rad) članovima Nadzornog odbora Društva za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Društva za poslovnu 2018. godinu.

Ad. 9.

Prihvaća se Odluka o davanju suglasnosti Upravi Društva za prodaju udjela u tvrtki Voćnjak

Nedelišće d.o.o. Nedelišće, Varaždinska 81, OIB: 76904702612.

Ad. 10.

Prihvaća se Odluka o davanju suglasnosti Upravi Društva za prodaju udjela u tvrtki Voćnjak Čehovec d.o.o. Čehovec 106 A, OIB: 52977459899.

Ad. 11.

Prihvaća se Odluka o davanju suglasnosti Upravi Društva za prodaju udjela u tvrtki Agromeđimurje Podrum Štrigova d.o.o. Čakovec, Ruđera Boškovića 10, OIB: 46853587166.

Ad. 12.

Prihvaća se Odluka o davanju suglasnosti Upravi Društva za prodaju neposlovne imovine (nekretnina) Društva.

Ad.13.

Utvrđuje se da je član Nadzornog odbora Tihomir Peraić, OIB: 70223909736 iz Zagreba, Dobro Dol 49, dana 09. listopada 2019. godine podnio ostavku koja je stupila na snagu 11. listopada 2019.

Utvrđuje se da je član Nadzornog odbora Darko Kolarek, OIB: 9984453817 iz Koprivnice, Vinodolska 93, dana 21. listopada 2019. godine podnio ostavku koja je stupila na snagu danom podnošenja.

Ad 14.

Prihvaća se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva.

Članak 1.

Članak 31. Statuta Društva mijenja se i glasi:
"Društvo ima Upravu koja se sastoji od jednog (1) do tri (3) člana.

Odluku o broju članova Uprave, načinu zastupanja Društva i trajanju mandata članova Uprave donosi Nadzorni odbor Društva.

Ukoliko Društvo ima više od jednog (1) člana Uprave, jedan od njih se imenuje za predsjednika Uprave".

Članak 2.

U članku 47. Statuta st. 1. i st. 2. mijenjaju se i glase:

"Društvo ima Nadzorni odbor sastavljen o tri (3) člana.

Glavna skupština bira i razrješuje dva (2) člana Nadzornog odbora, dok jednog (1) člana imenuju i opozivaju radnici Društva na način određen zakonom.


 

Članak 3.

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

Članak 5.

Ovlašćuje se Uprava Društva da izradi potpuni tekst Statuta.

Ad 15.

Prihvaća se Odluka da se za obavljanje poslova revizije Društva za poslovnu 2019. godinu imenuje tvrtka RMS Croatia d.o.o. Koprivnica, J. Vargovića 2.

Poziv dioničarima Društva

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja i pravo glasovanja na Glavnoj skupštini imaju svi dioničari čije dionice vodi Središnje klirinško depozitarno društvo i koji prijave svoju nakanu sudjelovanja na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije njezina održavanja.

Pisane prijave za Glavnu skupštinu prima Verifikacijska komisija Društva, na adresi Čakovec, Ruđera Boškovića 10, počevši od prvog idućeg radnog dana nakon objave ovog oglasa.

Dioničari mogu prisustvovati sjednici Glavne skupštine osobno ili putem opunomoćenika. Dioničara može zastupati opunomoćenik na temelju pisane punomoći, s tim što je opunomoćenik dužan dostaviti pisanu punomoć u roku predviđenom za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Pravnu osobu koja je dioničar Društva može na Glavnoj skupštini zastupati zakonski zastupnik ili osoba koju ovlasti Uprava Društva. Uz punomoć opunomoćenik mora priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdatnika punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvadak iz sudskog registra).

Dioničar, zastupnik, odnosno opunomoćenik dioničara, koji se nije prijavio u roku predviđenom za prijavu neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Sukladno čl. 69. Statuta Društva dioničar može u roku od 7 dana od objave sazivanja Glavne skupštine poslati Društvu obrazloženi prijedlog i priopćenje da na Glavnoj skupštini želi protusloviti nekom prijedlogu Uprave ili Nadzornog odbora i za to pridobiti druge dioničare.

Uprava je dužna u roku od 12 dana takve prijedloge priopćiti dioničarima uz obrazloženje i stavove Uprave.

Protuprijedlog i obrazloženje ne moraju se priopćiti ako se odnose na razloge iz članka 282. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Materijali koji služe kao podloga za raspravu i odlučivanje na Glavnoj skupštini bit će dostupni dioničarima, zastupnicima ili opunomoćenicima na uvid radnim danom od 11,00 do 14,00 sati u sjedištu Društva i to od dana objavljivanja ovog oglasa do održavanja Glavne skupštine.

AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec