Početna Novosti Uprava Društva saziva IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

01.03.2019

Uprava Društva saziva IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

Uprava Društva saziva IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. i 64. Statuta trgovačkog društva AGROMEĐIMURJE d.d., Čakovec, Ruđera Boškovića 10, 40000 Čakovec, OIB:40122099785(u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

koja će se održati u sjedištu Društva,dana, 16. travnja 2019. godine, s početkom u 11,00 sati.

 

Za Glavnu skupštinu Uprava Društva predlaže slijedeći

DNEVNI RED: 

   1. Otvaranje Glavne skupštine Društva, verifikacija nazočnih i zastupanih dioničara, odnosno njihovih opunomoćenika.

   2. Donošenje odluke o davanju suglasnosti na prodaju udjela u tvrtki Agromeđimurje Podrum Štrigova d.o.o. Čakovec, Ruđera Boškovića 10, OIB: 46853587166

   3. Donošenje odluke o davanju suglasnosti na prodaju udjela u tvrtki Voćnjak Nedelišće d.o.o. Nedelišće, Varaždinska 81, OIB:76904702612

Donošenje odluke o davanju suglasnosti na prodaju udjela u tvrtki Voćnjak Čehovec d.o.o. Čehovec, Čehovec 106A, OIB:52977459899

 

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka:

Ad 2. Daje se suglasnostna prodaju udjela u tvrtki Agromeđimurje Podrum Štrigova d.o.o. Čakovec, Ruđera Boškovića 10, OIB: 46853587166

Ad 3. Daje se suglasnostna prodaju udjela u tvrtki Voćnjak Nedelišće d.o.o. Nedelišće, Varaždinska 81, OIB: 76904702612

Ad 3. Daje se suglasnostna prodaju udjela u tvrtki Voćnjak Čehovec d.o.o. Čehovec, Čehovec 106A, OIB: 52977459899

 

POZIV DIONIČARIMA:

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja i pravo glasovanja na Glavnoj skupštini imaju svi dioničari čije dionice vodi Središnje klirinško depozitarno društvo i koji prijave svoju nakanu sudjelovanja na Glavnoj skupštini najkasnije šest (6) dana prije njezina održavanja.

Pisane prijave za Glavnu skupštinu prima Verifikacijska komisija Društva, na adresi 40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 10, počevši od prvoga idućeg radnog dana nakon objave ovog oglasa.

Dioničari mogu prisustvovati sjednici Glavne skupštine osobno ili preko opunomoćenika. Dioničara može zastupati opunomoćenik na temelju pisane punomoći, s tim što je opunomoćenik dužan dostaviti pisanu punomoć u roku predviđenom za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Pravnu osobu koja je dioničar Društva može na Glavnoj skupštini zastupati zakonski zastupnik ili osoba koju ovlasti Uprava Društva. Uz punomoć opunomoćenik mora priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdatnika punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvadak iz sudskog registra).

Dioničar, zastupnik, odnosno opunomoćenik dioničara, koji se nije prijavio u roku predviđenom za prijavu neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Sukladno čl. 69. Statuta Društva dioničar može u roku od 7 dana od objave sazivanja Glavne skupštine poslati Društvu obrazloženi prijedlog i priopćenje da na Glavnoj skupštini želi protusloviti nekom prijedlogu Uprave i za to pridobiti druge dioničare.

Uprava je dužna u roku od 12 dana takve prijedloge priopćiti dioničarima uz obrazloženje i stavove Uprave.

Protuprijedlog i obrazloženje ne moraju se priopćiti ako se odnose na razloge iz članka 282. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Na Glavnoj skupštini dioničari ne mogu davati prijedloge na predložene odluke, već mogu samo raspravljati.

Materijali koji služe kao podloga za raspravu i odlučivanje na Glavnoj skupštini bit će dostupni dioničarima, zastupnicima ili opunomoćenicima na uvid radnim danom od 11,00 do 14,00 sati u sjedištu Društva i to od dana objavljivanja oglasa do održavanja Glavne skupštine.

 

AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec